Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych od dnia 1 paździenika 2017r. realizowane będą przez Uczelnię Nauk Społecznych (siedziba Uczelni pozostaje bez zmian: Łódź, ul. Kamińskiego 21). 

Aby zgłosić się na studia podyplomowe należy zarejestrować się poprzez kliknięcie „Zapisz się” w zakładce "OFERTA". Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki na studiach podyplomowych proszeni są o składanie pełnego kompletu następujących dokumentów:

  • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata na studia,
  • wypełnione i podpisane 2 egz. umowy (przy składaniu dokumentów),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (Oryginał/odpis dyplomu do wglądu przy składaniu dokumentów lub na pierwszym zjeździe w przypadku przesłania dokumentów pocztą),
  • kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu),
  • 1 fotografia o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
  • kserokopia innych dokumentów wymaganych w toku rekrutacji (np. dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego w przypadku studiów dla nauczycieli).

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Uczelni/Partnera lub przesłać pocztą na adres Uczelni/Partnera: 

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Kamińskiego 21; 90-229 Łódź